17/8/2017 – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/09/2017

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 08088/003/Β/86/0063

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121709007000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την υπ΄αριθμ. 416/29.07.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ», να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ασπροπύργου, στην έδρα της Εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου, τη Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 2016, μετά των έπ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

    1. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2016.

    1. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για την χρήση 2017.

    1. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2017.

    1. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της, οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου Αττικής, πέντε (5) μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών ή «βεβαίωση μετοχικής ιδιότητας» από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. της 13.10.2006, ημέρα διαγραφής των μετοχών από το Χ.Α.Α.. Τα ίδια ως άνω έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *