Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Η Εταιρεία μας έχει θέσει ως προτεραιότητα της τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με εσάς. Για το λόγο αυτό σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο κατάλληλο, νόμιμο και διαφανή. Στο πλαίσιο αυτό η Ιστοσελίδα μας έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.
Η παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στη διεξοδική πληροφόρησή σας σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μα ή λόγω της αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας μας με άλλους ιστότοπους.
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν, με ποιο τρόπο, για ποιο σκοπό και ποια ακριβώς προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Ποιοι είμαστε

Η Ιστοσελίδα μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που η εταιρεία μας με την επωνυμία «ALFA ALFA ENERGY ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» παράγει και εμπορεύεται, με το εμπορικό σήμα ESHA TM. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα ασφαλτικών, πετρελαϊκών και άλλων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες έργων Μόνωσης (Υγρομόνωση, Θερμομόνωση) & Προστασίας και έργων Οδοποιίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και το Διεθνή χώρο.
Στόχος μας είναι η εκ των προτέρων ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Προς συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, σας γνωστοποιούμε ότι όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:
«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:
Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
Περιορισμός του σκοπού
Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
Ακρίβεια
Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
Κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να εφαρμόζουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω αυτού του ιστότοπου.

Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την υψηλού επιπέδου εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας.
Κατά την είσοδο σας στον ιστότοπό μας, και μόνο σε περίπτωση που εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που διαθέτουμε, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία σας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, περιοχή και επαγγελματική ιδιότητα. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, καθώς επίσης και η σύνταξη ενός σύντομου κειμένου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας, συλλέγουμε μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ενώ εάν προτιμάτε να κάνετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας δημιουργώντας σχετικό λογαριασμό χρήστη, συλλέγουμε απαραιτήτως ονοματεπώνυμο, e-mail, ιδιότητα, σταθερό τηλέφωνο και κωδικό χρήστη, ενώ προαιρετικά καλείστε να δηλώσετε περιοχή, κινητό τηλέφωνο και επωνυμία εταιρείας, σε περίπτωση που διατηρείτε επιχείρηση. Σε περίπτωση που αυτοβούλως δηλώσετε ενδιαφέρον για μια συνεργασία με την εταιρεία μας αποστέλλοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας το βιογραφικό σας σημείωμα, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς μας παρέχετε, καθώς επίσης και αυτά που αναφέρονται σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας και που προηγουμένως έχετε εγκρίνει. Ενδέχεται να επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και τη διάρκεια παραμονής στις εν λόγω ιστοσελίδες. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριζόμαστε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο, κατά τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα – Cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία μας βοηθούν να δημιουργήσουμε το προφίλ των χρηστών μας και να διευκολύνουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.
Πληροφορίες συσκευής: Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Αν έχετε εγγραφεί στο newsletter της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές από όπου συνδέεστε στις υπηρεσίες μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, πράγμα που μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:
α) Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση υλικού.
β) Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και διεύθυνση IP
γ) Πληροφορίες καταγραφής: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.  Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
i) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
ii) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
iii) χρόνοι πρόσβασης.
iv) εμφανισμένες σελίδες.
v) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
iv) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στον ιστότοπο μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (εφόσον τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι)

Aποστολή newsletter

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Aποστολή διαφημίσεων της ALFA ALFA ENERGY ABEE

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.

Βελτίωση του ιστότοπού μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα)-

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την Ιστότοπο, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).

Στατιστικοί λόγοι και Bελτίωση του ιστότοπού μας

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας στο newsletter της ιστοσελίδας μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Για τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας, διατηρούμε συνεργασίες με συγκεκριμένες εταιρείες που μας υποστηρίζουν τεχνολογικά (πχ. για να παρέχουν υπηρεσίες κεντρικής τεχνολογίας πληροφοριών, να φιλοξενούν τον ιστότοπό μας, να εγκαθιστούν εξοπλισμό, ή να αποστέλλουν ενημερωτικά δελτία για λογαριασμό μας). Στους εν λόγω συνεργάτες μας παρέχουμε τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση).
Στις περιπτώσεις αυτές, είμαστε νομικά υπεύθυνοι να διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας, λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα επιθυμείτε να είστε συνδεδεμένοι με τον ιστότοπό μας, ήτοι για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για όσο διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters μας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  ακόμα και μετά τη λήξη της εγγραφής σας στο newsletter της Ιστοσελίδας μας σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στον ιστότοπο μας οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στον ιστότοπο μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, ανά τον κόσμο. Δεν μπορεί ο ιστότοπος μας να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήση, των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του τυχόν εκτελεστικού Ελληνικού νόμου και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό,τι ο νόμος ορίζει.  

Προστασία των ανηλίκων

Επισκέπτες/ χρήστες του ιστοτόπου μας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπό μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος μας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα : 
Πρόσβασης στα δεδομένα σας, 
Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,  
Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας  
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας  
Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία  
Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

Η εταιρεία μας θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ενδεχόμενα αιτήματα που θα υποβάλλετε για άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.   
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας  στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: 210-5518700 καθώς και στο email: info@esha.gr .

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή τη χρήση ή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εκτίθενται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.
Συγκεκριμένα ο ιστότοπος μας:
•    Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του.
•    Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα μας δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητείται από τον ιστότοπο να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας αυτό (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης  στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, σας προτρέπουμε να μην μας αποστέλλετε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας μας μέσω email στο: info@esha.gr ή τηλεφωνικά στο 210-5518700 .

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με συγκεκριμένες χρεώσεις κατά την υποβολή αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, για τις οποίες, όμως, (χρεώσεις) θα λάβετε σχετική ενημέρωση, οπότε και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας απόκρισης στο αίτημα σας.
Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Marketing της εταιρείας μας μέσω email : info@esha.gr ή τηλεφώνου 210-5518700.

Eποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η Ιστοσελίδα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr

Eπικαιροποίηση:

Η εταιρεία μας επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας κάθε νέα έκδοση στον ιστότοπο μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.
Η Ιστοσελίδα μας μπορεί θα ενημερώνει τους χρήστες  για κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Πολιτική Newsletters

Συμπληρώνοντας το e-mails σας στο πεδίο των newsletters, συναινείτε στη λήψη ενημερωτικών δελτίων από την ESHA σχετικά με τα τελευταία μας νέα και προϊόντα. Η εν λόγω συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην άνωθεν Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.