Εφαρμογεσ

Σφράγιση Αρμών

Ένας από τα πλέον σημαντικούς και ευαίσθητους τομείς της στεγάνωσης μιας κτιριακής κατασκευής είναι τα σημεία ύπαρξης διαφόρων ειδών αρμών.

Η Esha διαθέτει μια μεγάλη γκάμα ειδικών και πιστοποιημένων προϊόντων για την ελαστική σφράγιση αρμών.

Γενική τεχνική περιγραφή σφράγισης αρμών

Προετοιμασία αρμού

Οι αρμοί πρέπει να είναι στεγνοί και καθαροί. Απαλλαγμένοι από λάδια, βρωμιές και σκόνες. Παλιά υλικά σφράγισης πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

Πριν την εφαρμογή συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας στις δύο πλευρές του αρμού για την αποφυγή λερωμάτων.

Το βάθος του αρμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 70% του πλάτους του αρμού και να είναι τουλάχιστον 7mm, όπως φαίνεται στο διάγραμμα παρακάτω (ισχύει για αρµούς πλάτους έως 5 cm).

sfragish-armwn-1
sfragish-armwn-2

Σφράγιση αρμού

Υλικά ενός (1) συστατικού

Για καλύτερη πρόσφυση, µία ώρα τουλάχιστον προ της εφαρμογής του, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων ωρών, απαιτείται επάλειψη (αστάρωμα) των παρειών του αρμού µε το αντίστοιχο αστάρι. Κατόπιν εφαρμόζεται το σφραγιστικό υλικό µε πιστόλι ή σπάτουλα.

Υλικά δυο (2) συστατικών (Α+Β)

Για καλύτερη πρόσφυση, µία ώρα τουλάχιστον προ της εφαρμογής του, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων ωρών, απαιτείται επάλειψη (αστάρωμα) των παρειών του αρμού µε το αντίστοιχο αστάρι.

Κατόπιν τα δυο συστατικά τους (Α+Β) αναµιγνύονται µε ήπιο τρόπο και αναδεύονται κατά μία µόνο φορά ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία φυσαλίδων.

Συνιστάται η παράταση της ανάδευσης επί τρίλεπτο μετά την πλήρη οµογενοποίηση. Ο χρόνος µεταξύ ανάµιξης του υλικού και έγχυσης στον αρμό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά.

Ο χρόνος πολυµερισµού εξαρτάται από την θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος. Η στερεοποίηση επέρχεται συνήθως σε 1-2 ώρες ενώ απαιτούνται 24 ώρες τουλάχιστον για να λάβουν την τελική τους μορφή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατηγορίες

Μεγάλης κινητικότητας (Αρμοί συστολής / διαστολής) 

Δαπέδων

Κτηρίων

Κατασκευαστικοί

ΣΧΕΤΙΚΑ

Προϊόντα