Αποστολή

Αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε προϊόντα στεγάνωσης ,μόνωσης και οδοποιίας,εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης ,με προσήλωση σε σταθερές επιχειρηματικές αξίες, με σεβασμό στους πελάτες , στα στελέχη μας και στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα η Alfa Alfa Energy( εμπορικό σήμα ESHA TM):

  • Προσφέρει στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά μονωτικά συστήματα υλικών και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Προδιαγράφει τα επόμενα έργα υποδομής με αξιόπιστα συστήματα υλικών, τα οποία θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου.
  • Επιτυγχάνει τη δέσμευσή της για αειφόρο ανάπτυξη συνδυάζοντας την κερδοφορία της με την ευημερία των συμμέτοχών της, όπως την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, τους εργαζομένους και το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική πολιτική

Είναι πολιτική της ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν όλες της οι δραστηριότητες σε αυτό.

Συγκεκριμένα, η ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ δεσμεύεται να:

  • Ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Καθορίζει και εφαρμοζει περιβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία έχουν ώς στόχο την συνεχή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα.
  • Λειτουργεί με διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε πιθανών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.
  • Χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) με τον πιό αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο.
  • Συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό.
  • Εξασφαλίζει ότι, το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητες του, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται στο προσωπικό και σε όσους εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004.