Εφαρμογεσ

Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εσωτερικών υπογείων τοιχείων με διεισδυτικά τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex.

Eπειδή τα τσιμεντοειδή διεισδυτικά της Vandex παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε αρνητική πίεση (μέχρι 14 bar!) προτείνονται ανεπιφύλακτα σε εφαρμογές όπου η στεγανοποίηση των υπογείων μπορεί να γίνει μόνο εσωτερικά..

Επίσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί: