Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση..

Τεχνικά Σχέδια


Λεπτομέρεια 2-D, στηθαίο χωρίς σοβά, συμβατικού βατού δώματος με βιομηχανικό δάπεδο και διπλή στεγανωτική στρώση.

Λεπτομέρεια 2-D, στηθαίο με σοβά, συμβατικό βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο και διπλή στεγανωτική στρώση.

Λεπτομέρεια 2-D, εξαεριστήρας, συμβατικό βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο και διπλή στεγανωτική στρώση.

Λεπτομέρεια 2-D, υδρορροή, συμβατικό βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο και διπλή στεγανωτική στρώση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση εν ψυχρώ, με απλή συμπίεση, της πρώτης στεγανωτικής και συγχρόνως εξαεριστικής, αυτοκόλλητης ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης EshaVent.

Η μεμβράνη EshaVent, λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της, συγκολλάται με το υπόστρωμα σημειακά, ενώ οι τυχόν υδρατμοί που εγκλωβίζονται κυκλοφορούν στην κάτω επιφάνειά της και οδηγούνται στους εξαεριστήρες του δώματος.

Η στεγανωτική-εξαεριστική μεμβράνη EshaVent καλύπτει μόνο την οριζόντια επιφάνεια και μέχρι απόσταση 30cm από τις κατακόρυφες επιφάνειες. Στα σημεία των στηθαίων και γενικά των κατακόρυφων επιφανειών, τοποθετείται λουρίδα ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaDien (π.χ. ΕSHADIEN PΥΕ P-PV 200-S4) και συνολικού πλάτους 50cm, έτσι ώστε 10cm να ανέρχονται στο κατακόρυφο τμήμα ενώ τα υπόλοιπα 40cm επικολλούνται πλήρως στην οριζόντια επιφάνεια και επικαλύπτουν την στρώση EshaVent κατά 10cm.

Σημείωση: Στα σχετικά τεχνικά σχέδια, οι στρώσεις 7 (εξαεριστική) και 8.1 (πρώτη στεγανωτική) παρουσιάζονται ώς διαφορετικά υλικά. Εναλλακτικά, μπορούν να συνδυαστούν σε ένα προϊόν που επιτελεί και τις δύο λειτουργίες, τη μεμβράνη EshaVent, όπως αναπτύσσεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.
Εφαρμογή δεύτερης στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί πλήρης επικόλληση της ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaDien (π.χ. ΕSHADIEN PΥΕ P-PV 200-S5 ) σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων.

Επί των κατακορύφων επιφανειών η μεμβράνη EshaDien ανέρχεται σε τόσο ύψος ώστε να επικαλύπτει την υποκείμενη στεγανωτική στρώση κατά 15 cm τουλάχιστον.

Η μεμβράνη EshaDien στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα.

Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως EshaTheioseal Α+Β δύο συστατικών, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με το πολυουρεθανικό βερνίκι EshaPrimer 21. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης (λάμα, στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.

Υδρορροές και Εξαεριστήρες

Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου Italprofili εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών.

Επίσης μετά την τοποθέτηση της δεύτερης στεγανωτικής μεμβράνης γίνεται η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων τύπου Italprofili (1 τεμ. ανά 50 m2 επιφάνειας), για τη διαφυγή των υδρατμών στην ατμόσφαιρα.

Τα ειδικά τεμάχια Italprofili είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.

Στρώση προστασίας

Ακολουθεί διάστρωση προστατευτικής στρώσης, πρό της κατασκευής του βιομηχανικού δαπέδου.

Προτείνεται η αποστραγγιστική μεμβράνη EshaDrain 400 από HDPE ή ένα χοντρό πολυεστερικό μη υφαντό γεωϋφασμα Drenotex (400-500 gr/m2).

Στρώση Βατότητας

Ακολουθεί κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου ώς στρώση βατότητας.

Για την προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία, περιμετρικά του δώματος αφήνεται αρμός, ο οποίος πληρώνεται αρχικά με κορδόνι πολυαιθυλενίου, ασταρώνεται με το πολυουρεθανικό αστάρι EshaPrimer 21 και στη συνέχεια σφραγίζεται με την αυτοεπιπεδούμενη πολυουρεθανική μαστίχα δύο συστατικών EshaPolyseal A+B.