Γενικά για την εφαρμογή

<pΗ εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Παρουσιάζονται τεχνικά σχέδια για δύο περιπτώσεις θερμομόνωσης: Με εξηλασμένη πολυστερίνη και με πολυουρεθάνη /πετροβάμβακα..

Τεχνικά Σχέδια

Επισκέψιμο συμβατικό δώμα (θερμομόνωση Πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακας) με διπλή στεγανωτική στρώση. Λεπτομέρεια στηθαίου χωρίς σοβά..

Επισκέψιμο συμβατικό δώμα (θερμομόνωση XPS) με διπλή στεγανωτική στρώση. Λεπτομέρεια εξαεριστήρα.

Επισκέψιμο συμβατικό δώμα (θερμομόνωση XPS) με διπλή στεγανωτική στρώση. Λεπτομέρεια υδρορροής.

Προετοιμασία επιφάνειας

Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης.
Ακολουθεί κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) απο τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία.
Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται η ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη EshaBond, σε αναλογία 10% επί βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.

Φράγμα υδρατμών

Ακολουθεί δημιουργία φράγματος υδρατμών με το υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα EshaElastic.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απόλυτο φράγμα υδρατμών, επιλέγεται η ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη EshaDien Sandwich, η οποία φέρει εσωτερικό οπλισμό από φύλλο αλουμινίου, το οποίο ως μεταλλικό φύλλο είναι απόλυτα αδιαπέρατο από υδρατμούς.

Διάστρωση θερμομόνωσης

Ακολουθεί τoπoθέτηση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης δώματος, Marsipus RF της ESHA.

Σημείωση: Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θερμομόνωση από πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα, αυτή τοποθετείται επάνω από τις ρύσεις . Η στεγάνωση μπορεί στη συνέχεια να κολληθεί απευθείας επάνω στη θερμομόνωση, η οποία θα έχει προηγουμένως ασταρωθεί, όπως φαίνεται στα σχετικά σχέδια.

Διάστρωση ελαφροσκυροδέματος

Ακολουθεί διάστρωση ελαφροσκυροδέματος σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, με ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος 5cm και ελάχιστες τελικές κλίσεις 1,5%.

Επάλειψη ασταριού

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (ASTM ASTM D-41), με κατανάλωση περίπου 0,250-0,350 kg/m2.

Εφαρμογή εξαεριστικής & πρώτης στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση εν ψυχρώ, με απλή συμπίεση, της πρώτης στεγανωτικής και συγχρόνως εξαεριστικής, αυτοκόλλητης ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης EshaVent.

Η μεμβράνη EshaVent, λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της, συγκολλάται με το υπόστρωμα σημειακά, ενώ οι τυχόν υδρατμοί που εγκλωβίζονται κυκλοφορούν στην κάτω επιφάνειά της και οδηγούνται στους εξαεριστήρες του δώματος.

Η στεγανωτική-εξαεριστική μεμβράνη EshaVent καλύπτει μόνο την οριζόντια επιφάνεια και μέχρι απόσταση 30cm από τις κατακόρυφες επιφάνειες. Στα σημεία των στηθαίων και γενικά των κατακόρυφων επιφανειών, τοποθετείται λουρίδα ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaDien (π.χ. ΕSHADIEN PΥΕ P-PV 200-S4) και συνολικού πλάτους 50cm, έτσι ώστε 10cm να ανέρχονται στο κατακόρυφο τμήμα ενώ τα υπόλοιπα 40cm επικολλούνται πλήρως στην οριζόντια επιφάνεια και επικαλύπτουν την στρώση EshaVent κατά 10cm.

Σημείωση: Στα σχετικά τεχνικά σχέδια, οι στρώσεις 7 (εξαεριστική) και 8.1 (πρώτη στεγανωτική) παρουσιάζονται ώς διαφορετικά υλικά. Εναλλακτικά, μπορούν να συνδυαστούν σε ένα προϊόν που επιτελεί και τις δύο λειτουργίες, τη μεμβράνη EshaVent, όπως αναπτύσσεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

Εφαρμογή δεύτερης στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί πλήρης επικόλληση της ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaDien με επικάλυψη αυτοπροστασίας ορυκτή ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου(π.χ. ΕSHADIEN PΥΕ P-PV 200-S5 ) σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων.

Επί των κατακορύφων επιφανειών η μεμβράνη EshaDien ανέρχεται σε τόσο ύψος ώστε να επικαλύπτει την υποκείμενη στεγανωτική στρώση κατά 15 cm τουλάχιστον.

Η μεμβράνη EshaDien στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα.

Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως EshaTheioseal Α+Β δύο συστατικών, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με το πολυουρεθανικό βερνίκι EshaPrimer 21. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης (λάμα, στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.

Υδρορροές και Εξαεριστήρες

Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου Italprofili εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών.

Επίσης μετά την τοποθέτηση της δεύτερης στεγανωτικής μεμβράνης γίνεται η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων τύπου Italprofili (1 τεμ. ανά 50 m2 επιφάνειας), για τη διαφυγή των υδρατμών στην ατμόσφαιρα.

Τα ειδικά τεμάχια Italprofili είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.

Διάστρωση έρματος (προαιρετικά)

Για μεγαλύτερη προστασία του υγρο-θερμομονωτικού συστήματος μπορεί να διαστρωθεί γεωϋφασμα και έρμα επάνω από τη στεγανωτική στρώση (όπως φαίνεται στα συνημμένα τεχνικά σχέδια με θερμομόνωση πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα). Στην περίπτωση αυτή η τελική στρώση της στεγανωτικής μεμβράνης, δε χρειάζεται να φέρει επικάλυψη αυτοπροστασίας.