Φυτεμένη στέγη / Πράσινη στέγη εκτατικού τύπου με μεσαίες κλίσεις 15°-25° - EshaOxygen

Εκτατικός τύπος φυτεμένης στέγης

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή μιας φυτεμένης στέγης με μεσαίες κλίσεις (15°-25°) εκτατικού τύπου EshaOxygen.

Ο εκτατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση ελαχίστων ή μικρών απαιτήσεων. Έχει χαμηλό πάχος υποστρώματος φύτευσης (από 6 cm μέχρι 20 cm), δε δημιουργεί μεγάλα πρόσθετα στατικά φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Τα φυτά που επιλέγονται είναι φυτά εδαφοκάλυψης και ποώδη, έχουν ελάχιστες ή μικρές απαιτήσεις σε νερό, είναι ανθεκτικά στον άνεμο και στο ψύχος, έχουν πολύ μικρό βάρος και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.

Το σύστημα αυτό βρίσκει πολλές εφαρμογές σε μη προσβάσιμες στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων, σε πρανή ή σε κτίρια τα οποία δεν είναι ικανά παρά να φέρουν ελαφρύ πρόσθετο φορτίο βλάστησης.

Τεχνικά Σχέδια

  • Επικλινής στέγη μεσαίων κλίσεων (15°-25°) με υπόστρωμα φύτευσης ορυκτοβάμβακα
  • Επικλινής στέγη μεσαίων κλίσεων (15°-25°) με υπόστρωμα φύτευσης ειδικών οργανικών και ανοργάνων ενώσεων.

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Προετοιμασία επιφάνειας

Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης.

Ακολουθεί κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) απο τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία.

Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται η ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη EshaBond, σε αναλογία 10% επί βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.

Επάλειψη ασταριού

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (ASTM ASTM D-41), με κατανάλωση περίπου 0,250-0,350 kg/m2.

Στεγανωτικές – Αντιριζικές στρώσεις

Για την προστασία των υποκείμενων δομικών στοιχείων από την επιθετική συμπεριφορά των ριζών των φυτών είναι απαραίτητη η στεγάνωση του δώματος με διπλή στρώση αντιριζικών ασφαλτικών μεμβρανών, οι οποίες θα είναι απαραιτήτως πλήρως επικολλημένες στην υποκείμενη επιφάνεια.

Εφαρμογή πρώτης αντιριζικής στεγανωτικής στρώσης

Γίνεται διάστρωση και πλήρης επικόλληση της αντιριζικής ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaGum Antiroot B2 στην επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων.

Η αντιριζική ασφαλτική μεμβράνη Eshagum Antiroot B2 είναι πλαστομερούς βάσεως και εμπεριέχει δε στην μάζα της ειδικό αντιριζικό πρόσθετο του οίκου Βayer® - για προστασία από την διάτρηση των ριζικών συστημάτων. Το συνολικό της βάρος είναι 4,2 kg/m2 και φέρει εσωτερικό οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών.

Επί των κατακόρυφων επιφανειών η μεμβράνη ανέρχεται σε τόσο ύψος ώστε να υπερβαίνει την επιφάνεια του υποστρώματος φύτευσης κατά 5 cm τουλάχιστον.

Εφαρμογή δεύτερης αντιριζικής στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση της δεύτερης αντιριζικής ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaGum Antiroot B2 σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων.

Στα στηθαία η μεμβράνη ανέρχεται σε τόσο ύψος ώστε να επικαλύπτει την πρώτη στεγανωτική αντιριζική στρώση κατά 10 cm τουλάχιστον.

Η μεμβράνη EshaGum Antiroot B2 στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα.

Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως EshaTheioseal Α+Β δύο συστατικών, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με το πολυουρεθανικό βερνίκι EshaPrimer 21. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης (λάμα, στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.

Το τμήμα της δεύτερης μεμβράνης που ανέρχεται στο στηθαίο πρέπει να φέρει επικάλυψη προστασίας (ψηφίδα), είτε είναι εκτεθειμένο είτε καλυφθεί με τσιμεντοκονία για αισθητικούς λόγους. Η τσιμεντοκονία πρέπει να είναι ισχυρή (να μην περιέχει δηλαδή ασβέστη) για να μην απορροφήσει υγρασία από τον κήπο.

Υδρορροές

Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου Italprofili εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών.

Τα ειδικά τεμάχια Italprofili είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.

Αποστραγγιστική στρώση

Ακολουθεί τοποθέτηση της πολυστρωματικής αποστραγγιστικής μεμβράνης Nophadrain ND 200.

Στο παρελθόν ήταν συνήθης η χρήση θραυστού υλικού (χαλίκι) ως αποστραγγιστική στρώση, το οποίο όμως σήμερα δε συνιστάται, και αντικαθίσταται από τις πολυστρωματικές μεμβράνες αποστράγγισης.

Η αποστραγγιστική μεμβράνη ND 200 αποτελείται από φύλλο πολυστερίνης P.S. με κωνοειδείς προεξοχές, και επικολλημένου, με επανασυγκολλούμενη κόλλα διαρκείας, από τη μία της πλευρά ενός μη υφαντού γεωϋφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου.

Σε όλες τις κατακόρυφες επιφάνειες η αποστραγγιστική μεμβράνη απολήγει έτσι ώστε το γεωϋφασμα της επάνω πλευράς να αναστραφεί προς το γεωύφασμα της πίσω πλευράς και να το επικαλύψει κατά ένα τμήμα.

Μετά την τοποθέτησή τους, οι ND 200 πρέπει να καλύπτονται με τα επόμενα υλικά διαστρωμάτωσης γιατί δεν επιτρέπεται να εκτείθενται απευθείας στον ήλιο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας

Επάνω από τις αποστραγγιστικές μεμβράνες προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών πλακών ορυκτοβάμβακα ND WSM 50 πάχους 5 cm, οι οποίες λειτουργούν ώς δεξαμενές αποθήκευσης νερού, γιατί συγκρατούν υγρασία (40 lt/m2) κατά το πότισμα και την αποθηκεύουν στη μάζα τους αποδίδοντας τη σταδιακά στον κήπο. Για μικρότερες ανάγκες σε αποθήκευση νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πλάκες ορυκτοβάμβακα ND SM 25 πάχους 2.5 cm, οι οποίες συγκρατούν στη μάζα τους 17 lt/m2 νερό.

Σημείωση: Οι πλάκες ορυκτοβάμβακα μπορούν να φυτευτούν και απευθείας, υποκαθιστώντας το υπόστρωμα φύτευσης. Στην περίπτωση βέβαια αυτή θα χρειαστεί σύστημα άρδευσης το οποίο θα μεταφέρει μέσα σε υδατικό διάλυμα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά.

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας

Επάνω από τις αποστραγγιστικές μεμβράνες προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών πλακών ορυκτοβάμβακα ND WSM 50 πάχους 5 cm, οι οποίες λειτουργούν ώς δεξαμενές αποθήκευσης νερού, γιατί συγκρατούν υγρασία (40 lt/m2) κατά το πότισμα και την αποθηκεύουν στη μάζα τους αποδίδοντας τη σταδιακά στον κήπο.

Για μικρότερες ανάγκες σε αποθήκευση νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πλάκες ορυκτοβάμβακα ND SM 25 πάχους 2.5 cm, οι οποίες συγκρατούν στη μάζα τους 17 lt/m2 νερό.

Υπόστρωμα φύτευσης εκτατικού τύπου

Επάνω από τις πλάκες πετροβάμβακα διαστρώνεται το ειδικό υπόστρωμα φύτευσης εκτατικού (Esha Oxygen Growing Medium Extensive) το οποίο είναι ελαφρύτερο από το παραδοσιακό «κηπόχωμα».

Τα ειδικά υποστρώματα φύτευσης EshaOxygen για φυτεμένα δώματα είναι μείγματα ανόργανων και οργανικών ουσιών, διαμορφωμένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. Πληρούν τις κατά ΠΕΕΓΕΠ (Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου) προδιαγραφές για φυτεμένα δώματα. Το βάρος τους, κορεσμένο και συμπιεσμένο, δεν ξεπερνάει τα 1200-1250 kg/m2.

Σημειώνεται δε, ότι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κτιρίου, μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετική σύνθεση και βάρος, πάντα σε συνδυασμό με τα φυτά που πρόκειται να επιλεχθούν για την εφαρμογή.

Συγκράτηση υποστρώματος στην κλίση

Για τη συγκράτηση του υποστρώματος φύτευσης στην κλίση της στέγης προτείνεται η τοποθέτηση στις ενώσεις, των πλαστικών ταινιών ND WSF-24 Film strips, από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, πάχους 3mm και βάρους 280 gr/m2.

Για τον ίδιο λόγο προτείνεται επικουρικά η χρησιμοποίηση της ειδικής Οργανικής κόλλας ND ESK-60 Erosion Protection Glue, η οποία ανακατεύεται με το υπόστρωμα φύτευσης για να το προστατεύσει από τη διάβρωση.

Διαχωριστικά υλικών

Είναι σημαντικό να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση (~30) εκ μεταξύ στηθαίου ή κατακόρυφης επιφάνειας και υποστρώματος φύτευσης, η οποία πληρώνεται με βότσαλο.

Για να αποφεύγεται η ανάμειξη του υποστρώματος φύτευσης με το βότσαλο τοποθετείται κατακόρυφα μεταξύ τους διαχωριστικό στοιχείο ND GreenLiner κατάλληλων διαστάσεων, από πλαστικό (PVC) ή μεταλλικό (γαλβανισμένος σίδηρος/οξειδωμένος σίδηρος) υλικό.

Θυρίδες επίσκεψης

Όταν η υδρορροή είναι τοποθετημένη μέσα στη φυτεμένη έκταση, τότε είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός φρεατίου επίσκεψης, μιας δηλαδή περιοχής προσβάσιμης και καθαρής από φύτευση, περιμετρικά της υδρορροής.

Το φρεάτιο επίσκεψης δημιουργείται με το ειδικό τεμάχιο τετραγωνικής διατομής ND RS-VarioBasic Inspection Chamber, απο γαλβανισμένο μέταλλο, με θερμομονωμένο κάλυμμα και ειδικά τεμάχια επιμήκυνσης ND RSA-10/ND RSA-20 Extension Element.

Φύτευση

Ακολουθεί η φύτευση με φυτά εκτατικού τύπου.

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia