Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με δύο Ασφαλτικές Μεμβράνες ( ασφαλτόπανα )

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις.

Η στεγανοποίηση με ασφαλόπανα προτιμάται όταν οι εργασίες μπορούν  να πραγματοποιηθούν από την εξωτερική πλευρά των τοιχείων.

Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές της. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον.

Τεχνικά Σχέδια

  • Στεγανοποίηση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με δύο ασφαλτικές μεμβράνες EshaStick 3000-X ( ασφαλτόπανα )

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia