Εντατικός τύπος - Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγης EshaOxygen με κλασσική θερμομόνωση

Εντατικός / Ημιεντατικός τύπος φυτεμένου δώματος

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού ή ημιεντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με κλασσική θερμομόνωση.

Ο εντατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση μεσαίων (ημι-εντατικός) έως υψηλών απαιτήσεων (εντατικός) σε νερό, θρεπτικά συστατικά και συντήρηση. Έχει πάχος μεγαλύτερο των 21 cm.

Από πλευράς κατασκευής ο ημι-εντατικός και ο εντατικός τύπος έχουν την ίδια διαστρωμάτωση υλικών. Γι'αυτό περιγράφονται από τα ίδια τεχνικά σχέδια. Εκείνο που αλλάζει είναι μόνο η συνθεση και το πάχος του υποστρώματος φύτευσης καθώς και τα φυτά.

  • Ημιεντατικός τύπος: Περιλαμβάνει φυτά εδαφοκάλυψης, χαμηλούς θάμνους και χλόες, που στο σύνολο τους δημιουργούν ένα τοπίο, το οποίο έχει χρώμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Εντατικός τύπος: Περιλαμβάνει ποικιλία φυτών, θάμνων και δέντρων, με τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν κήποι με υψηλή βλάστηση, με στοιχεία νερού και να συνδυαστούν με στοιχεία «σκληρού τοπίου» (hard-landscape), όπως πεζόδρομους ή δρόμους για τροχήλατα οχήματα.

Σημείωση: Ο εντατικός/ημι-εντατικός τύπος εφαρμόζεται σε δώματα με κλίσεις μέχρι και 4-5%.

Τεχνικά Σχέδια

  • Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγη EshaOxygen εντατικού και ημι-εντατικού τύπου με κλασσική θερμομόνωση. Λεπτομέρεια στηθαίου.
  • Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγη EshaOxygen εντατικού και ημι-εντατικού τύπου με κλασσική θερμομόνωση. Λεπτομέρεια υδρορροής με θυρίδα επίσκεψης.

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Προετοιμασία επιφάνειας

Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης.

Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται η ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη EshaBond, σε αναλογία 10% επί βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.

Φράγμα υδρατμών

Ακολουθεί δημιουργία φράγματος υδρατμών με το υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα EshaElastic.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απόλυτο φράγμα υδρατμών, επιλέγεται η ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη EshaDien Sandwich, η οποία φέρει εσωτερικό οπλισμό από φύλλο αλουμινίου, το οποίο ως μεταλλικό φύλλο είναι απόλυτα αδιαπέρατο από υδρατμούς.

Διάστρωση θερμομόνωσης

Ακολουθεί τoπoθέτηση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης δώματος Marsipus RF της ESHA.

Διάστρωση ελαφροσκυροδέματος

Ακολουθεί διάστρωση ελαφροσκυροδέματος σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, με ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος 5cm και ελάχιστες τελικές κλίσεις 1,8%. Ακολουθεί κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) απο τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία.

Επάλειψη ασταριού

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (ASTM ASTM D-41), με κατανάλωση περίπου 0,250-0,350 kg/m2.

Στεγανωτικές – Αντιριζικές στρώσεις

Για την προστασία των υποκείμενων δομικών στοιχείων από την επιθετική συμπεριφορά των ριζών των φυτών είναι απαραίτητη η στεγάνωση του δώματος με διπλή στρώση αντιριζικών ασφαλτικών μεμβρανών, οι οποίες θα είναι απαραιτήτως πλήρως επικολλημένες στην υποκείμενη επιφάνεια.

Εφαρμογή πρώτης αντιριζικής στεγανωτικής στρώσης

Γίνεται διάστρωση και πλήρης επικόλληση της αντιριζικής ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaGum Antiroot B2 στην επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων.

Η αντιριζική ασφαλτική μεμβράνη Eshagum Antiroot B2 είναι πλαστομερούς βάσεως και εμπεριέχει δε στην μάζα της ειδικό αντιριζικό πρόσθετο του οίκου Βayer® - για προστασία από την διάτρηση των ριζικών συστημάτων. Το συνολικό της βάρος είναι 4,2 kg/m2 και φέρει εσωτερικό οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών.

Επί των κατακόρυφων επιφανειών η μεμβράνη ανέρχεται σε τόσο ύψος ώστε να υπερβαίνει την επιφάνεια του υποστρώματος φύτευσης κατά 5 cm τουλάχιστον.

Εφαρμογή δεύτερης αντιριζικής στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση της δεύτερης αντιριζικής ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaGum Antiroot B2 σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων.

Στα στηθαία η μεμβράνη ανέρχεται σε τόσο ύψος ώστε να επικαλύπτει την πρώτη στεγανωτική αντιριζική στρώση κατά 10 cm τουλάχιστον.

Η μεμβράνη EshaGum Antiroot B2 στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα.

Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως EshaTheioseal Α+Β δύο συστατικών, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με το πολυουρεθανικό βερνίκι EshaPrimer 21. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης (λάμα, στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.

Το τμήμα της δεύτερης μεμβράνης που ανέρχεται στο στηθαίο πρέπει να φέρει επικάλυψη προστασίας (ψηφίδα), είτε είναι εκτεθειμένο είτε καλυφθεί με τσιμεντοκονία για αισθητικούς λόγους. Η τσιμεντοκονία πρέπει να είναι ισχυρή (να μην περιέχει δηλαδή ασβέστη) για να μην απορροφήσει υγρασία από τον κήπο.

Υδρορροές

Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου Italprofili εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών.

Τα ειδικά τεμάχια Italprofili είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.

Προστασία στεγάνωσης

Ακολουθεί διάστρωση της προστατευτικής στρώσης Eshaprotect, από το υψηλής πυκνότητας φύλλο πολυαιθυλενίου (HDPE) επάνω από τη στεγανωτική στρώση. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί πιθανός «τραυματισμός» της στεγανωτικής μεμβράνης κατά τις εργασίες που ακολουθούν, καθώς και από την πίεση που εξασκούν οι υπερκείμενες στρώσεις στη στεγανωτική μεμβράνη.

Στα σημεία των υδροροών δεν τοποθετείται EshaProtect για να μπορούν να αποστραγγιζουν τα νερά του κήπου.

Αποστραγγιστική στρώση

Ακολουθεί τοποθέτηση της πολυστρωματικής αποστραγγιστικής μεμβράνης Nophadrain ND 4+1.

Στο παρελθόν ήταν συνήθης η χρήση θραυστού υλικού (χαλίκι) ως αποστραγγιστική στρώση, το οποίο όμως σήμερα δε συνιστάται, και αντικαθίσταται από τις πολυστρωματικές μεμβράνες αποστράγγισης.

Η αποστραγγιστική μεμβράνη ND 4+1 αποτελείται από διάτρητo φύλλο πολυστερίνης P.S.) με κωνοειδείς προεξοχές, και επικολλημένων αμφίπλευρα, με επανασυγκολλούμενη κόλλα διαρκείας, δύο μη υφαντών γεωϋφασμάτων από ίνες πολυπροπυλενίου.

Ο κωνοειδής πυρήνας της είναι διάτρητος έτσι ώστε, αφ’ ενός μεν να αποστραγγίζει τα πλεονάζοντα νερά του ποτίσματος του κήπου, αφ’ ετέρου να συγκρατεί εντός των κώνων σημαντική ποσότητα νερού για την απαιτούμενη υγρασία του κηπευτικού χώματος, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο οικονομία ποτίσματος και άριστη λειτουργία του κήπου. Επίσης λειτουργεί ώς διαχωριστική/διηθητική/προστατευτική στρώση μεταξύ των υπερκείμενων και υποκείμενων υλικών, λόγω των γεωϋφασμάτων που φέρει ώς επικαλύψεις.

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες καλύπτουν την οριζόντια επιφάνεια και τα στηθαία. Σε όλες τις κατακόρυφες επιφάνειες η αποστραγγιστική μεμβράνη απολήγει έτσι ώστε το γεωϋφασμα της επάνω πλευράς να αναστραφεί προς το γεωύφασμα της πίσω πλευράς και να το επικαλύψει κατά ένα τμήμα.

Μετά την τοποθέτησή τους, οι ND 4+1 πρέπει να καλύπτονται με τα επόμενα υλικά διαστρωμάτωσης γιατί δεν επιτρέπεται να εκτείθενται απευθείας στον ήλιο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας

Στις περιπτώσεις εντατικής/ημιεντατικής φύτευσης, προτείνεται επάνω από τις αποστραγγιστικές μεμβράνες η τοποθέτηση ειδικών πλακών ορυκτοβάμβακα ND WSM 50 πάχους 5 cm, οι οποίες λειτουργούν ώς δεξαμενές αποθήκευσης νερού, γιατί συγκρατούν υγρασία (40 lt/m2) κατά το πότισμα και την αποθηκεύουν στη μάζα τους αποδίδοντας τη σταδιακά στον κήπο.

Υπόστρωμα φύτευσης εντατικού/ημι-εντατικού τύπου

Επάνω από τις πλάκες πετροβάμβακα διαστρώνεται το ειδικό υπόστρωμα φύτευσης εντατικού (Esha Oxygen Growing Medium Intensive) ή ημι-εντατικού τύπου (Esha Oxygen Growing Medium Semi-Intensive) το οποίο είναι ελαφρύτερο από το παραδοσιακό «κηπόχωμα», που συμπυκνωμένο και κορεσμένο σε υγρασία ζυγίζει 1800-2000 kg/m3.

Τα ειδικά υποστρώματα φύτευσης EshaOxygen για φυτεμένα δώματα είναι μείγματα ανόργανων και οργανικών ουσιών, διαμορφωμένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. Πληρούν τις κατά ΠΕΕΓΕΠ (Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου) προδιαγραφές για φυτεμένα δώματα. Το βάρος τους, κορεσμένο και συμπιεσμένο, δεν ξεπερνάει τα 1200-1250 kg/m2.

Σημειώνεται δε, ότι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κτιρίου, μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετική σύνθεση και βάρος, πάντα σε συνδυασμό με τα φυτά που πρόκειται να επιλεχθούν για την εφαρμογή.

Διαχωριστικά υλικών

Είναι σημαντικό να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση (~30) εκ μεταξύ στηθαίου ή κατακόρυφης επιφάνειας και υποστρώματος φύτευσης, η οποία πληρώνεται με βότσαλο.

Για να αποφεύγεται η ανάμειξη του υποστρώματος φύτευσης με το βότσαλο τοποθετείται κατακόρυφα μεταξύ τους διαχωριστικό στοιχείο ND GreenLiner κατάλληλων διαστάσεων, από πλαστικό (PVC) ή μεταλλικό (γαλβανισμένος σίδηρος/οξειδωμένος σίδηρος) υλικό.

Θυρίδες επίσκεψης

Όταν η υδρορροή είναι τοποθετημένη μέσα στη φυτεμένη έκταση, τότε είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός φρεατίου επίσκεψης, μιας δηλαδή περιοχής προσβάσιμης και καθαρής από φύτευση, περιμετρικά της υδρορροής.

Το φρεάτιο επίσκεψης δημιουργείται με το ειδικό τεμάχιο τετραγωνικής διατομής ND RS-VarioBasic Inspection Chamber, απο γαλβανισμένο μέταλλο, με θερμομονωμένο κάλυμμα και ειδικά τεμάχια επιμήκυνσης ND RSA-10/ND RSA-20 Extension Element.

Φύτευση

Ακολουθεί η φύτευση με φυτά εντατικού ή ημιεντατικού τύπου.

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia