Βατό δώμα με ασφαλτοτάπητα, χωρίς θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση βατού δώματος χωρίς θερμομόνωση (βατότητα: ασφαλτοτάπητας), με μονή στεγανωτική στρώση.

Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές υγρο-θερμομόνωσης δωμάτων. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον.

Τεχνικά Σχέδια

  • Βατό δώμα με ασφαλτοτάπητα, χωρίς θερμομόνωση, μονή στεγανωτική στρώση. Λεπτομέρεια: στηθαίο χωρίς σοβα.
  • Βατό δώμα με ασφαλτοτάπητα, χωρίς θερμομόνωση, μονή στεγανωτική στρώση. Λεπτομέρεια: υδρορροή.

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Προετοιμασία επιφάνειας

Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης.
Ακολουθεί κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) απο τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία.
Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται η ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη EshaBond, σε αναλογία 10% επί βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.

Διάστρωση ελαφροσκυροδέματος

Ακολουθεί διάστρωση ελαφροσκυροδέματος σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, με ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος 5cm και ελάχιστες τελικές κλίσεις 1,5%.

Επάλειψη ασταριού

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (ASTM ASTM D-41), με κατανάλωση περίπου 0,250-0,350 kg/m2.

Εφαρμογή στεγανωτικής στρώσης

Ακολουθεί πλήρης επικόλληση της πλαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης EshaProof SP, η οποία φέρει οπλισμό από spunbond πολυεστέρα στην άνω της πλευρά.

Η μεμβράνη επικολλάται πλήρως σε όλη την επιφάνεια του δώματος και των στηθαίων. Επί των κατακορύφων επιφανειών η μεμβράνη EshaProof SP ανέρχεται σε ύψος 15-20cm.

Η μεμβράνη EshaProof SP στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοικτού Γ, βίδες και βύσματα.

Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως EshaTheioseal Α+Β δύο συστατικών, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) με το πολυουρεθανικό βερνίκι EshaPrimer 21. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η περιοχή εφαρμογής της μαστίχης (λάμα,στηθαίο) να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.

Υδρορροές και Εξαεριστήρες

Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου Italprofili εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών.

Επίσης μετά την τοποθέτηση της δεύτερης στεγανωτικής μεμβράνης γίνεται η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων τύπου Italprofili (1 τεμ. ανά 50 m2 επιφάνειας), για τη διαφυγή των υδρατμών στην ατμόσφαιρα.

Τα ειδικά τεμάχια Italprofili είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.

Στρώση Βατότητας

Ακολουθεί διάστρωση δύο επιπέδων ασφαλτοσκυροδέματος, το οποίο εφαρμόζεται απευθείας επάνω στη στεγανωτική μεμβράνη EshaProof SP. Η τελευταία έχει ιδιαίτερη κατασκευή για να μπορεί να δέχεται απευθείας επάνω της το θερμό ασφαλτοτάπητα χωρίς να παρασύρεται μακρυά το ασφαλτικό της μείγμα.

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia